BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horseIsaiahIsaiah 48:22 NASBIsaiah 48:22 KJV