Hai
Jump to: Smith'sISBEConcordanceThesaurusHebrewLibrarySubtopicsTerms
International Standard Bible Encyclopedia
HAI

ha'-i (ha-`ay, "the heap"): Genesis 12:8; Genesis 13:3 the King James Version; the Revised Version (British and American) AI (which see).

Strong's Hebrew
5857. Ay -- a Canaanite city
... Or (feminine) uaya((Neh. 11:31) {ah-yaw'}; or eayath (Isaiah 10:28) {ah-yawth'};
for iy; Ai, Aja or Ajath, a place in Palestine -- Ai, Aija, Aijath, Hai. ...
/hebrew/5857.htm - 6k
Library

Entole Ib'.
... pataion kai methusmaton kai heteron truphon pollon kai moron; pasa gar trure mora
esti kai kene tois doulois tou theou.2. hautai oun hai epithumiai ponerai eisi ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole ib.htm

Man Proposes, God Disposes
... of literature was exhausted, I determined not to linger over the rest of the journey,
but to reach Ningpo as speedily as possible, via the city of Hai-ning. ...
//christianbookshelf.org/taylor/a retrospect/chapter xiii man proposes god.htm

Parabole E'(viii)
... heteroi de epedidoun tas rhabdous auton chloras kai paraphuadas echousas; hai de
paraphuades auton hosei karpon tina eichon; kai lian hilaroi esan hoi ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/parabole eviii.htm

Parabole S' (vi)
... kalai eisin; holos me dipsucheses, all' enusai ten pistin tou kuriou, kai en autais
poreuse; ego gar se endunamoso en autais.3. hautai hai entolai sumphoroi ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/parabole s vi.htm

Horasis B'
... kai prodontes ouk ophelethesan, alla eti prosethekan tais hamartiais auton tas
aselgeias kai sumphurmous ponerias, kai houtos eplesthesan hai anomiai auton.3 ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/horasis b.htm

Alle Parabole (V)
... agros ho kosmos houtos estin; ho de kurios tou agrou ho ktisas ta panta kai apartisas
auta kai dunamosas; ho de doulos ho huios tou theou estin; hai de ameloi ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/alle parabole v.htm

Horasis G'
... epano lention exeplomenon linoun karpasion.5. idon tauta keimena kai medena onta
en to topo ekthambos egenomen, kai hosei tromos me elaben kai hai triches mou ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/horasis g.htm

Case, 50-61
... exelthe. Lk.6:25 ouai humin, hoi empeplesmenoi nun. Col.3:18 hai gunaikes,
hupotassesthe. ... Ps.102:15 anthropos, hosei chortos hai hemerai autou. ...
//christianbookshelf.org/conybeare/a grammar of septuagint greek/case 50-61.htm

Parabole Th' (ix)
... to de hekton oros schismon holos egemen, hon men mikron, hon de megalon; eichon
de botanas hai schismai, ou lian de esan euthaleis hai botanai, mallon de hos ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/parabole th ix.htm

Pronouns, 66-71
... Dt.4:7 ho estin auto. Ps.18:4 hon ouchi akouontai hai phonai auton. Ex.6:26 hois
eipen autois. ... tines hai poleis eis ha houtoi katoikousin en autais. ...
/.../conybeare/a grammar of septuagint greek/pronouns 66-71.htm

Smith's Bible Dictionary
Hai

Same as AI.

Thesaurus
Hai (2 Occurrences)
... Int. Standard Bible Encyclopedia HAI. ha'-i (ha-`ay, "the ... which see).
Multi-Version Concordance Hai (2 Occurrences). Genesis 12:8 ...
/h/hai.htm - 7k

Beer-la-hai-roi (1 Occurrence)
Beer-la-hai-roi. Beer-la'hai-roi, Beer-la-hai-roi. Beeroth .
Multi-Version Concordance Beer-la-hai-roi (1 Occurrence). ...
/b/beer-la-hai-roi.htm - 6k

Beer-la'hai-roi (3 Occurrences)
Beer-la'hai-roi. Beer-lahai-roi, Beer-la'hai-roi. Beer-la-hai-roi .
Multi-Version Concordance Beer-la'hai-roi (3 Occurrences). ...
/b/beer-la'hai-roi.htm - 7k

Beeroth (7 Occurrences)

/b/beeroth.htm - 11k

Beer-lahai-roi (3 Occurrences)
Beer-lahai-roi. Beerlahairoi, Beer-lahai-roi. Beer-la'hai-roi . Easton's Bible
Dictionary ... (ASV DBY JPS NAS). Beerlahairoi, Beer-lahai-roi. Beer-la'hai-roi ...
/b/beer-lahai-roi.htm - 8k

Zer (1 Occurrence)
... zer, zer (tser; in Septuagint the verse (Joshua 19:35) reads kai hai poleis teichereis
ton Turion, which implies a Hebrew text with ha-tsurim, "Tyrians"; this ...
/z/zer.htm - 7k

Nophah (1 Occurrence)
... Septuagint reads: kai hai gunaikes eti prosexekausan pur epi Moab, "and the women
besides (yet) kindled a fire at (against) Moab." The text has evidently ...
/n/nophah.htm - 7k

Naarah (3 Occurrences)
... na`arah; Codex Vaticanus hai komai auton; Codex Alexandrinus Naaratha; the King
James Version Naarath): A town in the territory of Ephraim (Joshua 16:7). It ...
/n/naarah.htm - 8k

Journeyings (5 Occurrences)
... 3 And he goeth on his journeyings from the south, even unto Bethel, unto the place
where his tent had been at the commencement, between Bethel and Hai -- (YLT). ...
/j/journeyings.htm - 8k

Removeth (27 Occurrences)
... Genesis 12:8 And he removeth from thence towards a mountain at the east of
Beth-El, and stretcheth out the tent (Beth-El at the west, and Hai at the east), ...
/r/removeth.htm - 14k

Bible Concordance
Hai (2 Occurrences)

Genesis 12:8 And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east: and there he builded an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD.
(KJV WBS YLT)

Genesis 13:3 And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai;
(KJV WBS YLT)

Subtopics

Hai

Hai: General Scriptures Concerning

Related Terms

Beer-la-hai-roi (1 Occurrence)

Beer-la'hai-roi (3 Occurrences)

Beeroth (7 Occurrences)

Beer-lahai-roi (3 Occurrences)

Zer (1 Occurrence)

Nophah (1 Occurrence)

Naarah (3 Occurrences)

Journeyings (5 Occurrences)

Removeth (27 Occurrences)

Erected (26 Occurrences)

Moreh (3 Occurrences)

Preacheth (7 Occurrences)

Bethel (67 Occurrences)

Buildeth (73 Occurrences)

Builded (65 Occurrences)

Biziothiah (1 Occurrence)

Commencement (22 Occurrences)

Apostles (79 Occurrences)

Ai (32 Occurrences)

Scripture (51 Occurrences)

Stretcheth (33 Occurrences)

Hahi'roth (1 Occurrence)

Removed (294 Occurrences)

Hail (42 Occurrences)

Acts (271 Occurrences)

Flesh (468 Occurrences)

Salt (45 Occurrences)

Thence (152 Occurrences)

City

Links
Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Hahi'roth
Top of Page
Top of Page